mysore-dasara-exhibition

ಕರ್ನಾಟಕ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 (ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ, 2005 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ:

ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ

pdf-icon

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005 4(1) (ಎ)

pdf-icon

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005 4(1) (ಬಿ)

pdf-icon

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 26(3)(ಬಿ)

pdf-icon