ಕಲಾವಿದರಿಗೆ / ಕಲಾತಂಡಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ