ಕ್ರಮ ಸಂಖೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖೆ ಟೆಂಡರ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ಸ್
1
ಸಂಖ್ಯೆ:ಕವಪ್ರಾ/ಮುಕಾನಿ/ಸಿವಿಲ್/ದವಪ್ರ-2018/2018-19  ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ – “ಇ’’ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‍ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ –
ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ
28/09/2018 4pm  
2
No/K.E.A/C.E.O/Civil/D.E.-2018/2018-19 /296 ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ದಸರಾ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ 2018 ಆಯೋಜಿಸಲು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಂಡರ್ 17/09/2018 4pm
 3   ಸಂಖ್ಯೆ/ಕವಪ್ರಾ/ಮುಕಾನಿ/ಸಿವಿಲ್/ದ.ವ.ಪ್ರ/2018/:2018-19  ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕೊಟೇಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ  29/09/2018 3pm